Physical Education

Mr. Abbas Khan Khawar             M. Phil Physical Education

Director Physical Education

 

Military Staff

Maj Yasir Shakoor                   Adjutant

Hav. Hasham Khan                 College Havaldar Major

Hav. Abdul Waheed Satti

Hav. Asad Mehmood

Hav. Naeem Khan

Hav. Allah Bakhsh

Hav. Misri Khan

Hav. Ahmad Ali

Nk. Ibraheem Niazi