Physical Education

Mr. Abbas Khan Khawar             M. Phil Physical Education

Director Physical Education

 

Military Staff

Capt. Arsalan Ali                        Adjutant

Hav Umar Khan                        College Havaldar Major

Hav Abdul Waheed Satti

Hav Ibraheem Niazi

Hav Hasham Khan

Hav Muhammad Uzwaan