Physical Education/ Military Staff

1. Major Yasir Shakoor                 Adjutant

2. Mr. Abbas Khan Khawar         DPE, (HPE BP, Ed. LLB)

3. Hav. Tariq Aziz                          PA to Principal

4. Hav. Hasham Khan (CHM)

5. Hav. Muhmmad Naeem

6. Hav. Allah Bakhsh

7. Hav. Asad Mehmood

8. Hav. Fazil

9. Hav. Ahmad Ali

10. Nk. Riasat